Artikel 1 – Definities

Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van consumentenkoop;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Dienst: alle door Opdrachtnemer aangeboden prestaties aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;

Gebrek: van een gebrek is sprake indien het door Opdrachtnemer geleverde niet compleet is en of niet voldoet aan de specificaties c.q. eisen die aan de Dienst specifiek en expliciet zijn gesteld in de Overeenkomst en door Opdrachtnemer zijn bevestigd;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst in geval van consumentenkoop;

Levertermijn; de door Opdrachtnemer opgegeven termijn, voor het volbrengen van de Dienst of een deel daarvan, aan Opdrachtgever;

Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;

Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie de Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;

Opdrachtnemer: Avoltis, met als vestigingsadres

Hendrikjesweg 28, 8051ZE Hattem rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Goudappel, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 87653796;

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;

Partij (-en): Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer bedoelt;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Diensten van Opdrachtnemer en/of alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 

2.2       Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Opdrachtnemer. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Opdrachtnemer en derden worden ingeroepen indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

 

2.3       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

 

2.4       De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.avoltis.nl en gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 87653796.

 

2.5       Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. In geval van Consumentenkoop kan de Opdrachtgever schriftelijk bezwaar maken tegen de wijziging. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail.  Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Tegen een dergelijke wijziging kan geen bezwaar worden gemaakt.

 

2.6       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

 

2.7       Opdrachtnemer accepteert geen algemene voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een enkele verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden of een standaardclausule op haar briefpapier of in de eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van de eigen algemene voorwaarden is voor de aanvaarding door Opdrachtnemer van de algemene voorwaarden niet voldoende.

 

 

Artikel 3 – De aanbieding

3.1       Alle Aanbiedingen door Opdrachtnemer geschieden geheel vrijblijvend. De in de Aanbieding opgenomen voorwaarden en prijsberekeningen gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding vermeld.

 

3.2       De Aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Tevens bevat elk Aanbod zodanige informatie, dat het voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

3.3       Bij aanvaarding van een vrijblijvende Aanbieding door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de Aanbieding onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

3.4       Indien een Aanbieding op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Opdrachtnemer gewerkte uren en kosten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

 

3.5       Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

3.6       Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

3.7       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

 

 

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1       Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever komt tot stand nadat het geaccepteerde Aanbod door Opdrachtgever, door Opdrachtnemer op haalbaarheid is beoordeeld.

 

4.2       Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 4, 5 en 6.

 

4.3       Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

 

4.4       Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.

 

4.5       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).

 

4.6       Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Opdrachtnemer een aanvraag van een Dienst weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

 

4.7       Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data treffen en zorg dragen voor een veilige webomgeving.

 

4.8       Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.9       De Diensten zullen worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Opdrachtnemer aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Diensten zijn toegestaan.

 

4.10     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de Overeenkomst uit te voeren en de daaraan verbonden kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang van Opdrachtgever zijn en of benodigd voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

 

4.11     Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

 

Artikel 5 – De prijs

5.1       Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Opdrachtnemer mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

 

5.2       Opdrachtnemer is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): reisuren, meerwerk, materiaal kosten.

 

5.3       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

5.4       Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

 

Artikel 6 – Bedenktijd Consument

6.1       Indien er sprake is van een Consumentenkoop heeft de Opdrachtgever het recht gedurende 3 werkdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

 

6.2       Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van het contactformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Opdrachtnemer schriftelijk, kenbaar te maken.

 

6.3       Indien de Opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk Opdrachtnemer schriftelijk te hebben verzocht uitvoering te geven aan de Overeenkomst tijdens de bedenktijd, dan is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd evenredig aan dat gedeelte van de Dienst dat door Opdrachtnemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.

 

6.4       De Opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van de Dienst indien de Opdrachtgever niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd of niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming en Opdrachtnemer heeft nagelaten deze verklaring aan de Opdrachtgever te bevestigen.

 

6.5       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 7 – Wijzigen en of annuleren van de overeenkomst

7.1       Een Overeenkomst, daaronder mede verstaan de wijziging van een Overeenkomst, kan uitsluitend schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

 

7.2       Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minder werk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

 

7.3       Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten.

 

7.4       Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Opdrachtnemer geleverde, te vergoeden.

 

7.5       Opdrachtnemer heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Opdrachtnemer nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

 

7.6       Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, geldt dat deze annulering dient te geschieden of via een e-mail met (digitale handtekening) gericht aan:  info@avoltis.nl of door middel van een aangetekend schrijven gericht aan:

 

Avoltis

 

T.a.v.: de heer W. Goudappel

 

Hendrikjesweg 28, 8051ZE Hattem.

 

Aan de annulering van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Opdrachtgever is als schadevergoeding een bedrag van het overeengekomen bedrag voor de Dienst aan annuleringskosten verschuldigd voor geleden schade en gederfde winst. Voor de vaststelling van de hoogte van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de annulering middels aangetekend schrijven of middels e-mail, zoals bepaald in dit lid.

 

 

Artikel 8 – Uitvoering van de Overeenkomst

8.1       De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door de Opdrachtnemer immer uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever beoogde doel.

 

8.2       Alle Diensten die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en professioneel vakmanschap.  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door haar dan wel namens haar te verrichten Diensten worden verricht door ter zake deskundige personen.

 

8.3                   Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra Opdrachtgever zich niet houdt aan de op haar rustende verplichting(en).

 

8.4       Indien een levertermijn c.q. leveringsdatum is overeengekomen, gaat deze termijn in op de dag volgend op de dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Diensten naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke hulpmiddelen,  informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan en voor zover in verband met het uitvoeren van de Diensten op een door Opdrachtgever aan te wijzen zaak deze daartoe naar het oordeel Opdrachtnemer in gereedheid is en of zijn gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is en of zijn gesteld.

 

8.5       Indien zich tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, vertragingen voordoen die niet volledig aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, wordt de levertermijn verlengd met de duur van die vertraging.

 

8.6       De overeengekomen levertermijn is een geschatte levertermijn, op grond van – op het moment waarop het aanbod is gedaan – bij Opdrachtnemer bekende levertijden van toeleveranciers, informatie en omstan­digheden. Indien zich tijdens de levertermijn buiten de schuld van Opdrachtnemer omstandigheden voordoen waardoor de overeengekomen levertermijn niet langer haalbaar is, zal de levertermijn worden opgerekt voor zover als nodig naar het oordeel van Opdrachtnemer.

 

8.7       De Dienst is naar behoren geleverd en afgenomen op het moment waarop Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de Dienst is afgerond en Opdrachtgever heeft nagelaten Opdrachtnemer schriftelijk te informeren over een gebrek binnen 7 Dagen na de schriftelijke mededeling.

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever

9.1       Opdrachtgever verplicht zich Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeengekomen Diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst uit te voeren.  Daaronder wordt mede verstaan om Opdrachtnemer om niet toegang te verschaffen tot water, elektriciteit en gas evenals eventueel andere benodigde hulpmiddelen indien nodig voor het uitvoeren van de Diensten.

 

9.2       De Opdrachtgever verplicht zich om aan Opdrachtnemer tijdig en alle, voor de deugdelijke uitvoeringen van de te verrichten Diensten voortvloeiende uit de Overeenkomst, benodigde gegevens te verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

 

9.3       De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer terstond wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

9.4       Indien de Opdrachtgever besluit om een Overeenkomst te beëindigen om welke reden dan ook, dan is de Opdrachtgever verplicht om de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten en uitgevoerde Diensten te vergoeden. Dit geldt evenzo voor de door Opdrachtnemer uitbestede Diensten, annuleringskosten etc.

 

 

Artikel 10 – Gevolgen tekortschieten Opdrachtgever

10.1     Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan Opdrachtnemer in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar. Opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn ingeval deze niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden, alsmede in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, het stilleggen of liquidatie van diens onderneming, onder curatele stelling, het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers.

 

10.2     Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 1 hiervoor, Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Opdrachtnemer, passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.

 

10.3     Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 11 – Risico overgang

11.1     Indien Opdrachtgever materialen en of gereedschappen van Opdrachtnemer, nodig voor de uitvoering van de Dienst, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en of gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Opdrachtnemer het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot betaling over te gaan.

 

 

Artikel 12 – Betaling

12.1     De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 30 Dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening. Deelfacturering is te allen tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

 

12.2     Indien in de Overeenkomst en/of het Aanbod is bepaald dat er een aanbetaling dient te worden betaald dient dit bedrag 14 Dagen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst op het aangewezen rekeningnummer te zijn bijgeschreven. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

 

12.3     Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld door het versturen van een email aan info@avoltis.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.

 

12.4     De Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

12.5                 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.

 

12.6     Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever in geval van Consumentenkoop, is de Opdrachtgever  nadat de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.  In alle andere gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn.

 

12.7     Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtnemer, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

 

12.8     Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.  Indien er sprake is van Consumentenkoop geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.

 

12.9     Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassodiensten te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen, met een minimum van € 40,=. In geval er sprake is van Consumentenkoop bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 13 – Gevolgen tekortschieten Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden

13.1     Opdrachtnemer is in verzuim gedurende de tijd dat de Dienst uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden en aan de eisen van lid 2 is voldaan, behalve voor zover de vertraging haar niet kan worden toegerekend of nakoming naar het oordeel van Opdrachtnemer reeds blijvend onmogelijk is.

 

13.2     Het verzuim zoals bedoeld in lid 1 treedt pas in, wanneer Opdrachtnemer door de Opdrachtgever in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient in ieder geval doch niet uitsluitend rekening te worden gehouden met de op het moment van ingebrekestelling geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur van eventuele transport(en) en de beschikbaarheid van materialen en de aard van de nog uit te voeren Dienst. Hetgeen in dit lid is bepaald is niet van toepassing in geval er sprake is van Consumentenkoop.

 

Artikel 14 – Garantie

14.1     Opdrachtnemer garandeert dat de door haar geleverde Prestatie voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd zoals door Partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

 

14.2     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen en/of goederen baseert Opdrachtnemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen en/of goederen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde materialen en/of goederen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden.

 

14.3     De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Prestatie, of een deel daarvan, bij levering onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde Prestatie, of een deel daarvan verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Opdrachtgever deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal dan naar eigen keuze de Prestatie herstellen, vervangen, of repareren.

 

14.4     In afwijking van het vorige lid, heeft de Consument de keuze tussen herstel of vervanging respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen Prestatie, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer.

 

14.5     De garantie zoals gesteld in dit artikel en/of deze Algemene Voorwaarden geldt niet indien:

 

de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in gebreke is, tenzij er sprake is van Consumentenkoop;

de geleverde Prestatie of een deel daarvan, aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt behandeld en of gebruikt of in strijd met de aanwijzingen van Opdrachtnemer en/of gebruiksaanwijzing is behandeld;

Opdrachtgever of derden veranderingen hebben aangebracht in de door Opdrachtnemer geleverde Prestatie, of een deel daarvan;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

14.6     Opdrachtnemer verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1     Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

15.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer en/of fabrikanten,  internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, financiële crisis.

 

15.3     Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

15.4     Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

 

15.5     Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 

16.1     Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor door Opdrachtnemer, haar medewerkers of door haar ingeschakelde hulppersonen veroorzaakte schade. Hieronder wordt begrepen directe, indirecte, bijkomende, en/of gevolgschade. Het gestelde in dit lid geldt niet voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

 

16.2     Adviezen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en te goede trouw verstrekt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voorvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

16.3     In het geval dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

 

het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;

het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer uitkeert;

maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Diensten aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake.

 

16.4    Een eventuele vordering van Opdrachtgever of derde(n), op grond waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door Opdrachtnemer geleverde Dienst of een deel daarvan, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

 

16.5     Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Opdrachtnemer en van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan hij deel uitmaakt.

 

 

Artikel 17 – Geheimhouding

17.1     Partijen verplichten zich tot geheimhouding tegenover derden van informatie die door een Partij wordt verstrekt en waarvan de andere Partij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

 

17.2     Indien een Partij de verplichting zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.5000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

18.1     Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en of het uitbrengen van het Aanbod. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: adviezen, (model)contracten, applicaties, tekeningen, werkwijzen, calculaties, schetsen of andere schriftelijke stukken, werkwijzen en ontwerpen.

 

18.2     Het is de Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

 

18.3     Het is Opdrachtnemer toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde Diensten en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

 

18.4     Indien Opdrachtgever  de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Opdrachtnemer  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.5000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende partij te verhalen.

 

 

Artikel 19 – Klachten en geschillenregeling

19.1     Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over een Dienst of een deel daarvan, dan dient de Opdrachtgever zo snel mogelijk, docht uiterlijk binnen 7 Dagen, na uitvoering van de Dienst of een deel daarvan, contact op te nemen met Opdrachtnemer per e-mail info@avoltis.nl waarin duidelijk en begrijpelijk de klacht uiteen wordt zet. Uiterlijk binnen 30 Dagen na ontvangst zal Opdrachtnemer op de klacht reageren.

 

 

Artikel 20 – Overige bepalingen

20.1     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

20.2     Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

20.3     Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter  in het arrondissement waar Opdrachtnemer haar vestigingsplaats heeft, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.